На основі опорних схем і знакових моделей

Автор-розробник— В.Шаталов.

Суть. Принципи технології інтенсифікації навчання В.Шаталова: багаторазове повторення; обов'язковий поетапний контроль; високий рівень складності; блочне вивчення матеріалу; динаміка діяльності; використання опор, орієнтовної основи дій.

Особливості змісту(за Г.Селевко): матеріал подасться великими дозами; поблочне структурування матеріалу; оформлення навчального ма­теріалу у вигляді опорних схем-конспектів; опор­ний конспект є наочною схемою, у якій подано інформацію, що потрібно засвоїти. Він є своєрідною конструкцією системи взаємопов'язаних символів як замінників системи фактів, понять, ідей, наді­лених певним смисловим значенням.

Технологічні етапи:

перший— вивчення теорії в аудиторії (пояс­нення біля дошки з допомогою наочних матеріалів, ТЗН; повторне пояснення за опорним конспектом — кольоровим плакатом; короткий ог­ляд за плакатом; індивідуальна робота студентів над своїми конспектами; фронтальне поблочне закріп­лення матеріалу за конспектом);

другий — самостійна робота вдома (опорний конспект + підручник);

третій— перше повторення — фронтальний контроль засвоєння матеріалу;

четвертий— усне проговорювання опорного конспекту (це необхідний етап мовленнєвої діяль­ності при засвоєнні, що реалізується під час різних видів опитування);

п'ятий— друге повторення: узагальнення і систематизація (заняття взаємоконтролю; публі­кація списку залікових питань; підготовка; вико­ристання усіх видів контролю (біля дошки, «тихе», письмове опитування тощо); взаємоопитування та взаємодопомога; ігрові елементи (змагання ко­манд, розв'язування ребусів тощо)).

Прогнозовані результати:

формування си­стеми знань, умінь і навичок;

навчання всіх студентів незалежно від індивідуальних даних;

прискорене навчання.


7387721496296709.html
7387779149926087.html
    PR.RU™