Облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги

Нараховуючи окремі виплати, виходять із середньої заробітної плати, яку обчислюють згідно зПорядком обчислен­ня середньої заробітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.95 № 100 з подальшими зміна­ми. Зазначені виплати застосовують у разі:

· надання працівникам щорічної відпустки та додаткових відпусток;

· виконання працівниками державних і громадських обов’язків;

· надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

· залучення працівників до виконання військових обов’язків;

· службових відряджень;

· інших випадків.

Державні гарантійні права на відпустку встановлено Конституцією України, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96 – ВР, КЗпП України та іншими нормативно – правовими актами (рис. 18.9)
Рис. 18.9 Види відпусток працівників бюджетних установ

Формула розрахунку відпускних (1. 3)

М__

В = К – С х N, де

В – сума відпускних;

М – сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К – кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад один рік, а для працівника, який відпрацював менше одного року, - кількість календарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю надання відпустки;

С – кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством;

N – тривалість відпустки в календарних днях.

У разі тимчасової непрацездатності працівника його надається допомога з тимчасової непрацездатності, яка може бути таких видів:

· допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

· допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

· допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Перші два види допомоги надають за основним місцем праці, а третій – за місцем праці, де стався нещасний випадок.

Право на забезпечення допомоги та санітарно-курортним лікуванням мають лише застраховані особи.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності поділяється на дві складові: оплата перших 5 днів допомоги (оплачуються установою) та оплата всіх інших днів допомоги (виплата проводиться за рахунок коштів ЄСВ).Розмір допомоги залежить від загального трудового стажу працівника і надається у розмірах зазначених в табл. 18.5

Таблиця 18.5

Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності

№ з/п Одержувачі допомоги Страховий стаж Розмір допомоги, % середньої заробітної плати (доходу)
Застраховані особи до 5 років 60 %
Застраховані особи від 5 до 8 років 80 %
Застраховані особи понад 8 років 100 %
Застраховані особи: Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати
Зарахованим до 1 – 4 категорій осіб, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи
ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
при отриманні допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності є листок непрацездатності, виданий закладом охорони здоров’я.

Листок непрацездатності– це документ,що виправдовує відсутність на роботі в період хвороби (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) і на підставі якого виплачують відповідну допомогу.

Сума допомоги за один день непрацездатності визначається як добуток середньоденного заробітку та відсотка, який залежить від загального трудового стажу.

Середня заробітна плата застрахованої обчислюється на підставі нарахованої заробітної плати за видами виплат, які беруть участь у розрахунку середнього показника визначаються Постановою КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266 та підлягають податком на доходи фізичних осіб.Розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні шість календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Якщо працівник працював менше шести місяців, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого по перше число).

Якщо працівник працював менше ніж календарний місяць, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Під час розрахунку суми допомоги не враховується ні сума відпускних, ні дні відпустки, оскільки протягом цього періоду працівник не працював.

Формула розрахунку допомоги у разі тимчасової непрацездатності (1.4)

Д = ( З пл. / К1) х % х К2 , де

Д – допомога у разі тимчасової непрацездатності;

З пл. – сума заробітної плати за останні шість місяців;

К1 – кількість відпрацьованих робочих днів за останні шість місяців;

% – відсоток, який залежить від трудового стажу;

К2 – кількість днів тимчасової непрацездатності.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності відображено в табл. 18.6.

Таблиця 18.6

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування допомоги з тимчасової

непрацездатності

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нарахування сум допомоги
за рахунок коштів установи (перші 5 днів) 801, 802, 811
за рахунок коштів Фонду

Формула розрахунку відрядних(1.5)

М

Ввід = К х N, де

Ввід – сума відрядних;

М – сумарний заробіток працівника за останні 2 місяця або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К – кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад 2 місяці, а для працівника, який відпрацював менше 2 місяців, – кількість днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю події;

N – тривалість відрядження в календарних днях.

Індексація грошових доходів населення– встановлений законами та іншими нормативно – правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення,що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів населення проводиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII та Постанови КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

Кореспонденцію рахунків з обліку індексації заробітної плати відображено в табл. 18.7.

Таблиця 18.7

Кореспонденція рахунків з обліку індексації заробітної плати

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нарахування заробітної плати 801, 802, 811
Нарахування суми індексації 801, 802, 811
Виплачено заробітну плату з урахуванням індексації

19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ (облік утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, облік утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заробітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку)

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють в бюджетній установі за трудовими договорами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюють обов’язкові та добровільні утримання.

Класифікацію видів утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено в табл. 19.1.

Таблиця 19.1

Класифікація видів утримань із заробітної плати

Види утримань із заробітної плати
Обов’язкові Добровільні
За рішенням адмініст­рації Узгоджені з працівни­ком
Податок на доходи фізичних осіб Планові та позапланові аванси Профспілкові внески
Єдиний соціальний внесок Неповернуті вчасно підзвітні суми Сплата відсотків за позики
Єдиний соціальний внесок Суми нанесених матеріальних збитків Сплата відсотків за товари, продані в кредит
За виконавчими листами Штрафи, накладені в адміністративному порядку Індивідуальне страхування

Утримання із заробітної плати працівників через бухгалтерію бюджетних установ за переліком та економічним змістом не мають якихось особливостей і здійснюються згідно із чинним законодавством на загальних підставах (табл. 19.2)

Таблиця 19.2


7393619556657410.html
7393747074376997.html
    PR.RU™