Завдання. 6.1. Визначити основні напрямки політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки

6.1. Визначити основні напрямки політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки

6.2. На підставі основних положень політики підприємства в галузі охорони праці і виробничої безпеки та оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів сформулювати основні цілі, визначити завдання та сформувати програму дій, спрямованих на покращання умов праці. Програма має включати заходи:

- що забезпечують техніку безпеки (електробезпека, пожежна безпека);

- що забезпечують організацію робочого простору;

- що забезпечують організацію праці та відпочинку.

6.3. Оцінити ефективність модернізації та заходів щодо охорони праці.

6.4. Розрахувати економічну ефективність від впровадження заходів по поліпшенню умов праці

6.5. Зробити висновки до роботи.

6.1. Визначення основних напрямків політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки

Відповідно вимогам національного стандарту України ДСТУ-П OHSAS 18001:2010 "Система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги", Державної політики в галузі охорони праці та Закону України "Про охорону праці" керівництво підприємства має розробити та впровадити в дію політику організації в області ОЗіБП і забезпечити, щоб ця політика відповідала характеру і масштабам ризиків організації в області ОЗіБП; включала зобов'язання щодо запобігання травм і погіршення стану здоров'я, а також щодо постійного поліпшення менеджменту ОЗіБП і показників діяльності в області ОЗіБП; включала зобов'язання, як мінімум, забезпечити відповідність законодавчим та нормативним вимогам; створювала основу для встановлення та перегляду цілей у сфері ОЗіБП; була документована, впроваджена і підтримується в актуальному стані; доведена до відома всіх працівників організації; була доступною зацікавленим сторонам; періодично аналізуватися для того, щоб залишатися відповідною і відповідної організації.

Приклад визначення основних напрямків політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки:Політика в сфері охорони праці є основою діяльності підприємства, включає наступні зобов’язання і спрямована на:

- комплексне розв'язання завдань охорони праці згідно вимог законодавства України та міжнародного стандарту OHSAS 18001:2010, економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

- створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворювань;

- пріоритету життя і здоров'я працівників повної відповідальності керівників за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції вживання всіх заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;- адаптацію трудових процесів до можливостей працівників з урахуванням їх здоров'я та психологічного стану, створення робочих місць для інвалідів;

- інформування, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

- організацію, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методику, процеси та ресурси для формування, виконання, аналізу та актуалізації політики в галузі охорони праці;

- політика щодо охорони праці служить вихідним стержнем для встановлення цілей та задач в загальному для підприємства;

- дана політика включає обов'язки щодо постійного покращення, періодично переглядається з ціллю забезпечення відповідності до потреб підприємства;

- спрямована на використання та урахування світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

6.2. Основні цілі, завдання, програма дій, спрямованих на покращання умов праці


7396469782133469.html
7396523809112378.html
    PR.RU™